Зерновые погибли 

https://rg.ru/2018/06/04/reg-ufo/akseno … asuhi.html

http://tass.ru/obschestvo/5264899 

https://sevastopol.su/news/urozhaya-zer … yot-kirdyk